GDPR, Dataskyddspolicy för Sjöbo Järn AB

Från och med 2018-05-25 så träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft.
Från denna dag så har följande policy upprättats för Sjöbo Järn AB

 

Syfte
Denna policy har vi upprättat för dig som kund och så att du ska känna dig trygg med de

personuppgifter du har anförtrott oss med.
Denna policy utgår ifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och uppger samt förtydligar hur man får jobba samt hantera personuppgifter för att garantera dina rättigheter och integritet.
Du ska tydligt veta vem som har tillgång till dina personuppgifter, hur de används och hur det behandlas.

 

Ansvar
Sjöbo Järn AB är personuppgiftsansvarig, detta innebär att vi är ansvariga för hur dina

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Bakgrund
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än var vi behöver för ändamålet och för att kunna fullfölja våra åtagande mot dig.
Vi stävar kontinuerligt att lagra minsta möjliga integritetskänsliga uppgifter om er.
Vi behöver lagra viss information om dig för att följa lagar och avtal.
Du har rätt att motsätta dig denna insamling av information och personuppgifter.
När vi ber om dina personuppgifter för första gången så kommer du få information om hur denna kommer användas och hur du kan motsätta dig denna insamling.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Vi behandlar endast de personuppgifter vi enligt lag har anledning att behandla.
Vi behandlar inte personuppgifter mer än de vi behöver för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag eller överenskommelser.

 

Vi hanterar uppgifter som rör företagen vi samarbetar med, kunder och leverantörer för att det behövs i det dagliga arbetet med leveranser och uppföljande av avtal.

Vi lagrar de personuppgifter vi behöver till kunder för att leverera och hantera köp hos oss.

Namn, adress, telefonnr, e-post, personnummer/organisationsnummer, ev övriga uppgifter som du självmant lämnat och anteckningar för att fullfölja åtagande/avtal sparas i vårt kundregister i affärssystemet Kasanova. Endast behörig personal kan ta del av dessa uppgifter. Syften är även att få statistik från programmet och att det ska vara enkelt att fakturera när du som kund återkommer.

 

Tredje part

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal enligt gällande regler samt säkerhetsställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.Vid köp av vissa maskiner så ingår det att maskinen garanti registreras. Då delar vi våra personuppgifter vi har på kunden med BRP, Festool och Milwaukee. Vid hjälp med finasiering delar vi våra uppgifter med Wasa Kredit och Ikano Bank, efter samtycke från dig som kund.

Vi får tillgång till era personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter du tillhandahåller oss direkt.
• Uppgifter du lämnar eller uppger vid besök hos oss
• Uppgifter du lämnar när du anlitar oss
• Uppgifter du lämnar via våra event
• Uppgifter du lämnar via våra tävlingar
• Uppgifter du lämnar via vår hemsida
• Uppgifter du lämnar när du ber oss kontakta dig
• Uppgifter du lämnar när du kontaktar oss
• Uppgifter du lämnar när du söker anställning
• Uppgifter du lämnar på annat sätt vid kontakta med oss

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
Våra rutiner har som utgångspunkt att endast de medarbetare eller personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sin arbetsuppgift ska ha tillgång till dem.
Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem samt affärssystem som sätter din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstörning eller andra förändringar som kan innebära risk för din integritet

Om du avregistrerar dina uppgifter från att vidare användning av oss så stryks dina uppgifter i alla våra system.
Rensning av personuppgifter sker när någon kontaktperson slutar på kundföretaget. Alla kunder har rätt att om så önskas att bli informerade om vilka personuppgifter Sjöbo Järn AB har registrerat om dem.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal.
I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång var tredje år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

 

Sjöbo Järns policy är att inte hantera personuppgifter och känsliga samtal via sms eller mail. Om ett mail skickas till oss med personuppgifter eller annan information som rör arbetet, lagrar vi det i Kasanova eller i ett lämpligt dokument såsom Word eller Excell. Så att endast berörda personer på företaget har tillgång till det. Mailet raderas sen.

 

 

Frågor?
Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss: info@sjobojarn.se